An-diugh

Tha e Didomhnaich leisg agus tha mi a smaoineachadh gum bu choir dhomh blog a sgriobhadh.
Tha mi ag iarradh ag innse unnam. Nuair bha mi òg, b’abhaist do mo phàrantan a gluasadh tric. Dh’fuirich sinn ann Sasann, ann Alba,na Stàitean, ach ann Ghearmailt am bu mhotha. Chaidh mo shinnsirean às a Ghearmailt, Alba, agus Fraing.
Tha ùidh mhòr agam ann an coin agus eich, cèol agus na h-ealain, eachdraidh agus saidheans, Alba agus a’ Ghaidhealtachd.
‘S toil leam a postadh air bùird mar Save Gaelic.

Tha mi air mo dhòigh...

Bhuannaich mi chiad blog. Cha robh mi riamh an seo... tha eagal orm a'postadh seo. Tha mi ag ionnsachachd Gàidhlig airson aon bliadhna aguas tha duil orm gum bi mi mòran mearachdan a'dheanamh. Bidh e ràsanach ga leughadh!