Mort

Thàinig mi dachaidh am feasgar Sathairne sa chaidh. Fhòn mo nighean thugam gur feumaidh sinn a dhol dhan taigh aig na caraidean againn, an-dràsta. Carson? Thachairt rud uabhasach ‘is sgreamhail. Tha dithis nighean aca. Tha an dithis nighean pòsta agus an dithis mhac aca.
Mhort an duine aig nighean nan caraidean an nighean agus e fhèin.
Anns a’ mhadainn Dihaoine, chaidh Chuck, an duine aig Catherine, dhan taigh aig a mhàthair agus thug e oirre a dhraibheadh mun cuairt air a’ bhaile. Dhraibh iad a thaigh piuthar a mhnà, Amy, agus dh’fheith iad airson a chlann a bha ann na làithean saora. ‘S dòcha bha e ag iarraidh an duine aig a piuthar, Mike, a mharbhadh, chan eil fhios againn. Bha Mike anns an oifis aige a cheana. Cha robh fhios aig Chuck nach robh a chlann dachaidh.
An uairsin, dhraibh e a chompanaidh agus dh’ fhèith e air a bhean, Catherine. Nuair a thàinig ise chaidh e a-mach a’ chàr aig a mhàthair. Draibh a mhàthair air falbh dhan ath thaigh a fhònadh do am poilis.
Rè na h-ùine seo, loisg e oirre le gunna, loisg e a bhean fhèin anns a cinn. Thug e a’ chàr aca agus dhraibh e thairte leis a’ chàr a bhàrr.
Chunnaic daoine sin ach chan fhaca iad nuair a loisg e a bhean. Chaidh Mike a-mach às an oifis agus dh’fheuch e a dùisg. Thàinig carbad-eiridinn agus dhraibh iad i dhan ospadal, Mike còmhla rithe. Bhàs ise an dèidh.
An dèidh dà uair a thìde, thàinig Chuck air ais aig a’ chompanaidh. Bha am poilis ann. Ruith e a-staigh, ach loisg am poileas air, loisg e air a chois. Bha e bacach ann an oifis eile agus mharbh e e fhèin le gunna. ‘S dòcha bha sin nas fheàrr.

Chan eil fios agam
dè gum bu chòir dhomh ràdh.
bha i laghach,
bha i màthair math,
bha i bean math.
bha ise beò.

Chan eil fios agam
dè gum bu chòir dhomh ràdh.
mòran bliadhna
bha e laghach,
bha e athair math
bha e duine math.

bha esan beò.

Chan eil fios agam
dè gum bu chòir dhomh ràdh.
Mharbh a mhàthair
Bha drogaichean air
Thuirt a bhean
Feumaidh mi falbh
Bha fearg air

Cha do shaoil e
bha e tràill-dhrogaichean
bha fearg air
bha eagal oirre
mharbh e
bhàs i
bhàs e
bidh dithis mhac nan aonar.

Chan eil fios agam
dè gum bu chòir dhomh ràdh.
shuidh athair anns an t-seòmar dorch.
dh’eigh màthair àrd.
ghlaodh piuthar fad an latha
bidh dithis mhac nan aonar.
chan eil fhios agam.

tha mi an dòchas nach eil ro mhearachdan ann.

Barailean: 2

Sgrìobh Blogger GunChleoc...

Tha mi duilich seo a chluinntinn :(

4:34 AM  
Sgrìobh Blogger tearlach61...

'S e rud uabhasach a th' ann.

11:04 PM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh