Bas mo mhàthar

Bhas mo mhàthair dà sheachdain sa chaidh. Bha i ceithir fichead bliadhna ‘s a h-aon a dh’ aois. Bhas i a’ fuireach ann an taigh-altraim o chionn seach bliadhnaichean oir bha seargadh-inntinn oirre.
Tha bròn orm ach tha cofhurtachd ann cuideachd airson ‘s gu robh furtachd air a son. Cha b’ urrainn dhi leabhaidh fhalbh on thuit i seach bliadhna air ais ach bha i ann an sèithear-cuibhle. Uaireannan, cha robh mi cinnteach gu robh cuimhne aice ormsa anns na mìosan sa chaidh. Bha i na cadal agus chan do dùisg i san ath mhadainn.
‘S e boireannach bòidheach agus lagach a bh’ innte. Bha e còrdadh rithe a bhith ag èisteachd ri ceòl. Bha i na seinneadair nuair a bha i òg. Bu toil leatha cluich aig taigh-cluiche nuair a bha i ann an sgioba dràma. Bu toil leatha beathaichean agus flùraichean.
Bidh mi ga h-ionndrainn!