Deigh gu leìr

Bha stoirm-deighe mhòr ann mios air ais. Thòisich i a’sligheadh sa mhadainn agus bha i glè fhuar airson na làithean sa chaidh. Rheoth uisge anns a’mhionaid nuair a bhean an t-uisge uachdar fuar. Cha do stad an t-uisge gus an oichdhe agus bha an deigh a’fàs nas motha is nas motha. Mu dheireadh bha a h-uile rud, a’còmhdaicheadh leis an deigh.. Chòmhdiach an deigh mu thimcheall a h-uile meangan, faillean, is duilleag. An dèidh chan urrain do mhòran craobhan a’giùlan a’chuideim. Bithear a’cluintinn am briseadh na craobhan fad an latha is fad na h-oidhche. Bhris iad èighich a bha e coltach ri bhiodh cuidegein gunnan mòr losgadh. An ath latha sgaoil solas na grèine thairis òirnn a-rithist. Bha rudeigin a’boillsgadh is deàlradh agus bha an t-saoghal lùchairt-dheighe.

Bha seo ri fhaicinn nan dealbhan àlainn!