Turas nach dìochuimhnich mi gu bràth

Chaid mi air chèilidh air Sìona. Bidh mi ag obair airson companaidh mòr le factaraidhean thairis air an t-saoghal agus tha dà factoraidh anns a'Shìona, anns a Shanghai agus Beijing. Bha mo chiad turas anns a'Shìona. 'S e turas-adhair ochd uairean a th'ann agus chaidh mi "business class". Bha e snog! Chan eil Sìona mar sin shaoil mi. Tha bailtean ùra glè thrang eile ann . Tha ochd deug millean daoine a'fuireach anns a Shanghai agus tha mu trì deug milean daoine ann an Beijing. Dh'fhuireach mi anns a taigh-òsda anns a Shanghai a bhith taigh òsda as àirde anns an t-saoghal. Bha rùm agam air dà fhichead ùrlaran 's ochd deug! Cha b'urrain dhomh fhaicinn fhada ge-tà. ‘S e ceò truailleaidh a bh’ ann. Nuair a bhiodh tu a'faicinn a-mach na-h-uinneige bidh thu a'faicinn mòran taighean-àirda!
Chan eil ach beagan taighean ann le dà ùrlan. Biodh teagleach le clann, pàrantan, seanairean 's seamhairean eile a'fuireach anns a taigh-dà-ùrlan. Choimhead mi margaidean agus tempaill. Dh' ithe mi biadh neònach, bha i glè neònach, gu dearbh. Biodh stopadhan traiffic ann gu tric. Chaneil mi airson a'draibhaidh an sin!

Seallaibh na dealbhan seo:

The Grand Hyatt in Shanghai, view inside and up

Beijing, view from the forbidden city to White Pagoda
Ming tombs
The Great Wall:

The powerful dragon guarding house of Yu Yuan Garden and it's entrance in ShanghaiBuddha temple:


contrasts (Shanghai)

Barailean: 6

Sgrìobh Blogger Eòsaph...

Och, Siona mo ruin...

Bha mi ann ann an 1989 agus 1992. Is caomh leam Shanghai gu mor, ach saoil mi gu bheil e gu math eadar-dhealaichte a-nis na bha e ann an 1992. Tapadh leat Eilidh airson a' deanamh mi a' smaoineachadh mu dheidhinn sin! (chan eil sin deagh Gaidhlig ach...)

De cho fada 's a bha thu ann?

3:18 AM  
Sgrìobh Blogger Helena Gowan...

tha mi duilich gu roch mi dìreach ann seachdain. Tha fios agum gu bheil e ro ghoirid ag ràdh rudeigin idir. Chan do sgrìobh mi ach chiad bheachd.

9:45 PM  
Sgrìobh Blogger Eòsaph...

>Tha fios agum gu bheil e ro ghoirid ag ràdh rudeigin idir.

Carson? 'Se moran nas fhearr gu dearbh a bhith ann an Siona seachdain na chan eil a bhith ann! :) Cha robh mise ann o chionn 13 bliadhna. Tha mi ag radh a-huile bliadhna gum bu choir leam a' tilleadh an-siud uairegin, ach chan eil uine no airgid gu leor againn. Ach tha mi cinnteach gum bi sinn a' tealleadh mu dheireadh thall.

Bi gnothaichean ann an Siona cho... seimh, tha mi a' smaoineachadh, agus bha e cho math a bhith a' fuireach ann aite cho eadar-dhealaichte na Staitean-Aonichte.

Tha e cinnteach gu bheil nach diochimhnich thu an turas sin gu brath, agus tapadh leat a-rithist airson do dealbhan Siona a' pairteachadh.

Eosaph

4:48 PM  
Sgrìobh Blogger Mac an t-Sronaich...

Uill, cha robh mi ann an Siona a-riamh. Ach abair dealbhan brèagha.

6:55 AM  
Sgrìobh Blogger mona...

bha turas inntinneach agad, a-rèir coltais. cha robh mi ann an sìona a-riamh, agus chan eil mi cinnteach am bu toigh leam dol ann. chan eil an cànan agam, agus cha chòrd e rium a bhith ann an àite far a bheil mi a' faireachdainn mar choigreach fad na h-ùine...

a bheil thu ag iarraidh beagan cheartachaidh air do chuid ghàidhlig?
mona

7:22 AM  
Sgrìobh Blogger Helena Gowan...

tha, faodaidh thu gam chuideachachd. Tha mi a'creidsinn gu bheil am feum orm. <-- a'lag, sin thu.

1:34 PM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh